Karaoke Bờm

Đất của ông Nguyễn Ngọc Hòa, Thửa đất 1533, Tờ bản đồ 26, Quốc lộ 13, KP. 2
Chưa cập nhật email

Mô tả

Những điểm lân cận

Bản đồ