Service

Introdution

Price: Free

Phone: 0274 3822234

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: thuvienbd@binhduong.gov.vn

Address: 622 Dai lo Binh Duong Phường Hiệp Thành, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

Thư viện tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Thư viện), là đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Map

Introdution

×

Thư viện tỉnh Bình Dương (sau đây gọi tắt là Thư viện), là đơn vị sự nghiệp công do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia (thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Entertainment