Service

Introdution

Price: Free

Phone: 02743822824

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: tthltdtdtt@binhduong.gov.vn

Address: Vo Van Kiet Phường Hoà Phú, Thu Dau Mot City, Tỉnh Bình Dương

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao là đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và các chính sách, chế độ của Nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Thực hiện chức năng phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tuyển chọn, quản lý và đào tạo năng khiếu thể thao; huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao; tổ chức thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi hoạt động theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục Thể thao.

Map

Introdution

×

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao là đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. Hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và các chính sách, chế độ của Nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

2. Thực hiện chức năng phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương; tuyển chọn, quản lý và đào tạo năng khiếu thể thao; huấn luyện và thi đấu thể thao thành tích cao; tổ chức thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi hoạt động theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục Thể thao.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Food

Entertainment